• Brandskydd

  Fastighetsägaren, Brf Tranan, har skyldighet att enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt. Hur det ska ske finns beskrivet i MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (2004:3).

  Styrelsen i Brf Tranan har ett ansvar för föreningens brandskydd. Styrelsen utser varje år en eller två brandansvariga utav styrelsemedlemmarna. Samtliga styrelsemedlemmar utbildas också övergripande om brandskyddet.

  Brf Tranan har ett avtal med HSB om Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA, och brandinspektion i föreningen genomförs minst två gånger per år av HSB. De utsedda brandansvariga i styrelsen deltar under inspektionen. Utöver detta gör HSB brandronderingar en gång per vecka hela året om.
  Brandrutiner finns nedskrivna i styrelsens brandpärm. Där dokumenteras även protokoll mm från brandinspektioner.
  Brandinformation finns även i varje portuppgång

  Läs mer om brandskydd:

  Brandsäkra >

  msb.se >(Förebygga, Brandskydd, Flerbostadshus)

  HSB – broschyr om brandsäkerhet i flerbostadshus >

  Att tänka på:

  • Se till att du har brandvarnare i din lägenhet och kontrollera regelbundet att den fungerar. Har du ingen brandvarnare, så får du en gratis av föreningen.
  • Brandsläckare är bra att ha.
  • Glöm inte att stänga av spisen efter matlagning. Det är den vanligaste brandorsaken av alla.
  • Under vintern är det trevligt att tända levande ljus, men tänk på att aldrig lämna levande ljus i ett obevakat rum.
  • Förvara inte brännbara saker i entrén eller trapphuset, t ex barnvagnar, cyklar eller pulkor. Vid en brand utvecklar dessa giftiga gaser och stora föremål är också i vägen för räddnings­tjänsten.
  • Rökning är inte tillåten i något av våra gemensamma utrymmen som trapphus, entréer, källare, vind etc. Om du röker utomhus vid våra hus, släng alltid fimpen släckt i anvisad askkopp.
  • Inga brandfarliga varor får heller förvaras i vinds- och källarförråd eller i gemensamma utrymmen.
  • Håll anvisade vägar fria så att räddningstjänsten kan komma fram vid behov, parkering är förbjuden vid dessa vägar och innergårdar.

  Kontakta styrelsen om du ser något som behöver åtgärdas. Tillsammans blir brandskyddet ännu bättre!

  Läs också sid 2 i Trananblad 2 2019 >