• Valberedning

  Som boende i bostadsrättsföreningen Tranan vet du säkert att föreningen har en styrelse, en valberedning och revisorer. Detta är en av grunderna för att få vara en bostadsrättsförening.

  Vi är drygt 160 hushåll i Tranan. I dag består vår styrelse av högst 8 ledamöter och 2 revisorer. En del är valda på 2 år, en del är valda på 1 år. I genomsnitt skulle varje hushåll behöva ställa upp med en person vart 16:e år. Ta dig en allvarlig funderare på detta och se om inte just du kan bidra. Föreslå dig själv eller någon annan vidtalad. Maila in ditt förslag till: val@brftranan.se så blir du kontaktad av någon i valberedningen: Eva Kågestedt, Inga-Lill Carlén eller Per-Anders Stenerös. Du kan också ringa någon av oss, se nedan.

  Styrelsen ansvarar för att våra fastigheter sköts och underhålls, att ekonomin är i god ordning och att medlemmarna löpande informeras om läget i föreningen.
  De av föreningsstämman valda revisorerna granskar, tillsammans med revisorer från BoRevision AB, att Tranans styrelse förvaltat föreningen enligt gällande lagstiftning och beslut vid föreningsstämmor.

  Tranan har avtal med Fastighetsägarna Service om fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning mm.

  Arbetet i styrelsen är helt avgörande för att vår boendemiljö är högklassig och att föreningens ekonomi är stabil.
  Du behöver vara pådrivande och ha förmåga att samarbeta, informera och fatta beslut. Det är en fördel, men inte nödvändigt, om du har erfarenhet av fastighetsförvaltning och/eller ekonomi. Det avgörande är att du har vilja och intresse att arbeta för att vårt boende skall bli så bra som möjligt!

  Om du är intresserad att delta i styrelsearbetet eller verka som föreningsvald revisor så hör av dig till någon av oss i Valberedningen. Självklart är du välkommen till oss med frågor om arbetet i styrelsen, hur mycket tid det tar etc.

  Tveka inte med att höra av dig!

  Här är våra kontaktuppgifter

  Eva Kågestedt, Sammankallande Tel 076-844 79 60 eva.minneberg@telia.com
  Inga-Lill Carlén Tel 070-384 50 07 ingalill.carlen@yahoo.se
  Per Anders Stenerös Tel 070-413 63 00 persteneros@hotmail.com

  Vad gör en styrelseledamot?

  Deltar i styrelsesammanträden. Fattar beslut om ekonomi, renoveringar, upphandlingar. Ger information och genomför föreningsstämmans beslut. Kan vara ansvarig för ett område men beslutar inte ensam om detta.

  Vad gör en revisor?

  En av föreningen vald revisor kontrollerar t ex att utbetalningar och ankommande fakturor stämmer mot vad man sagt i styrelseprotokoll och att styrelsen i övrigt inte handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningen stadgar.

  Vad gör man i valbredningen?

  Letar nya förmågor till styrelsen…

  Vad innebär det att vara ledamot?

  Du får betalt för Din tid, Du får utbildning, Du får insikt i föreningens skötsel, Du lär Dig nya saker och får nya bekanta.

  Vad händer om valberedningen inte lyckas få ihop en styrelse?

  Styrelsens medlemmar måste enligt bostadsrättslagen vara boende i föreningen, man kan alltså inte engagera någon utomstående.

  Om man misslyckas med att få ihop en styrelse så måste föreningen vända sig till Länsstyrelsen som i sin tur beslutar om likvidation av föreningen. Det innebär att bostadsrätterna blir hyresrätter och att insatser och värdestegringar går förlorade. Alla boende i denna förening måste bidra för att förhindra detta!!!